Předpisy newslettera


 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento dokument (dále také: „Předpisy“) stanoví podrobná pravidla pro poskytování služby „Newsletter webové stránky kariéry MODIVO“ společností MODIVO SA se sídlem v Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra (což je také adresa pro doručování), zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Zielona Góra, oddělení VIII. Hosp. KRS, pod číslem KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, BDO 000031285, REGON 970569861, se základním kapitálem 2 008 001,00 PLN, plně splaceno; emailová adresa: careers@modivo.com (dále také: „Poskytovatel služeb"). Předpisy tvoří předpisy uvedené v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. Zák. č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Službu Newsletter webové stránky kariéry MODIVO může využívat fyzická osoba, právnická osoba jednající prostřednictvím pověřené osoby nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, s plnou způsobilostí k právním úkonům (dále též: „Příjemce služeb"). Je-li Příjemcem služeb fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření smlouvy o poskytování služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO (dále také: „Smlouva“) a tento souhlas prokázat při každé žádosti Poskytovatele služeb, přičemž Smlouva je v zásadě smlouvou běžně uzavíranou v drobných každodenních záležitostech. Poskytovatel služeb neúčtuje Příjemcům služeb poplatky za poskytování Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO.
  3. Používání služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO (včetně uzavření Smlouvy) vyžaduje, aby koncové zařízení a ICT systém používaný Příjemcem služeb splňovaly následující minimální technické požadavky: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome nebo Safari - ve verzi platné od 1.09.2022; (4) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči; (5) platná/aktivní e-mailová adresa; (6) klávesnice nebo jiné ukazovací zařízení umožňující správné vyplňování elektronických formulářů.
 2. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NEWSLETTER WEBOVÉ STRÁNKY KARIÉRY MODIVO
  1. Služba Newsletter webové stránky kariéry MODIVO poskytovaná Poskytovatelem služeb na žádost Příjemce služeb po uzavření Smlouvy zahrnuje příjem ze strany Příjemců služeb, kteří Poskytovateli služeb poskytli svou e-mailovou adresu o oznámeních objevujících se na webové stránce www.praca.modivo.pl (dále také: „Webové stránky“), pracovní nabídky, které odpovídají místu a klíčovým slovům uvedeným Příjemcem služby ve formuláři při přihlášení k odběru Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO.
  2. Používání služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO je možné po společných krocích Příjemce služeb:

   1. poskytnutím vaší e-mailové adresy pro účely zasílání upozornění, zadání alespoň jednoho klíčového slova (tagu) a lokality, ke které mají být přidružené přijaté pracovní inzeráty, do příslušného pole vyskakovacího okna na Webové stránce;
   2. přijetím ustanovení těchto Předpisu zaškrtnutím příslušného políčka v příslušném poli vyskakovacího okna na Webové stránce;
   3. kliknutím na aktivační odkaz potvrzující ochotu přijímat upozornění zasílaná Poskytovatelem služby na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služeb (okamžik spuštění služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO).
  3. Služba Newsletter webové stránky kariéry MODIVO je poskytována na dobu neurčitou.
  4. Příjemce služeb je zejména povinen poskytovat Poskytovateli služeb pouze pravdivé, aktuální a všechny potřebné údaje Příjemce služeb a využívat služby nabízené Poskytovatelem služeb způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, ustanoveními těchto Předpisu, jakož i se zvyklostmi a pravidly společenského soužití přijatými v tomto ohledu, zejména bez poskytování nezákonného obsahu a způsobem, který neporušuje práva třetích osob.
  5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že v rámci služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO nemůže Příjemce služeb měnit/doplňovat údaje uvedené ve formuláři přihlášení k odběru newsletteru. Pokud chce Příjemce služeb upravit e-mailovou adresu pro příjem oznámení nebo uvedená klíčová slova zodpovědná za výběr oznámení nebo zvolenou lokalitu, musí Příjemce služeb odstoupit od předchozích oznámení prostřednictvím vyhrazeného odkazu na odhlášení z odběru oznámení na konci každého e-mailu zaslaného jako součást Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO a přihlášení k odběru Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO za podmínek stanovených v bodě II.2 výše, s přihlédnutím k novým preferencím oznamování.
  6. Používání Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO jako služby poskytované elektronicky je spojeno s typickými hrozbami pro přenos dat přes internet, jako jsou šíření dat Příjemce služeb, získání přístupu k nim neoprávněnými osobami nebo jejich ztráta. Poskytovatel služeb a Příjemce služeb jsou povinni učinit kroky k minimalizaci těchto rizik.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobní údaje Příjemce služeb zpracovává Poskytovatel služeb jako správce osobních údajů za účelem poskytování služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO.
  2. Poskytnutí osobních údajů Příjemcem služeb je dobrovolné, ale nezbytné pro používání služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO.
  3. Příjemce služeb má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně žádostí o jejich kopie, žádostí o opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých údajů a odstoupení od Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO a kromě toho má Příjemce služeb právo na přenositelnost svých osobních údajů (např. k jinému správci, kdy jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo na základě nutnosti plnění smlouvy). Příjemce služeb má rovněž právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  4. Další informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v informační doložce dostupné na Webových stránkách.
 4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
  Výhradní práva ke všem prvkům, včetně děl ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících ze dne 4. února 1994 (Sb. Zák. č. 24, položka 83, ve znění pozdějších předpisů), poskytovaná Poskytovatelem služeb, zejména autorská práva, má Poskytovatel služeb nebo subjekty, se kterými Poskytovatel služeb uzavřel příslušné smlouvy. Příjemce služby je oprávněn bezplatně užívat výše uvedený obsah pouze pro osobní potřebu a pouze pro řádné užívání služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO, a to na celém světě. Užívání výše uvedeného obsahu v jiném rozsahu je povoleno pouze na základě výslovného předchozího souhlasu uděleného oprávněnou osobou písemně pod trestem neplatnosti.
 5. REKLAMAČNÍ ŘÁD
  1. Příjemce služeb může podávat výhrady související se službou Newsletter webové stránky kariéry MODIVO formou reklamací.
  2. Reakce na reklamaci ze strany Poskytovatele služeb probíhá neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání.
  3. Reklamace související s poskytováním služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO lze podávat např. písemně na adresu: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, nebo na e-mailovou adresu: [kariera@eobuwie.com.pl ].
  4. Pro urychlení projednání reklamace uveďte příjemce služby (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, která byla uvedena při přihlášení k odběru služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO/kontaktní údaje stěžovatele) a předmět reklamace popište okolnostmi odůvodňující reklamaci!
  5. Poskytovatel služeb ani jeho zaměstnanci, pověření zástupci a zmocněnci neručí Příjemci služeb, který není spotřebitelem, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, pověřeným zástupcům a/nebo zmocněncům za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škoda nebyla nimi způsobena úmyslně. V každém případě stanovení odpovědnosti Poskytovatele služeb, jeho zaměstnanců, oprávněných zástupců a/nebo zmocněnců je tato odpovědnost ve vztahu k Příjemci služeb, který není spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ, omezena, a to jak v rámci jednotlivé pohledávky, tak i pro všechny pohledávky celkem až do 500 PLN (slovy pětset zlotých).
 6. UKONČENÍ SMLOUVY A ZMĚNA PŘEDPISŮ
  1. Příjemce služeb se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit ze služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO (odstoupení od služby), zejména kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v každém e-mailu zaslaném Příjemci služeb v rámci služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO.
  2. Poskytovatel služeb může Smlouvu kdykoli ukončit s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důležitých důvodů chápaných jako (uzavřený katalog):

   1. změna právních ustanovení upravujících poskytování elektronických služeb ze strany Poskytovatele služeb, dotýkající se vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou nebo změna výkladu výše uvedených ustanovení právních předpisů v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení popř. doporučení úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;
   2. změna způsobu poskytování služeb z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto Předpisech);
   3. změna v rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Předpisu, zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se Předpisy vztahují, Poskytovatelem služeb.
  3. Poskytovatel služeb své prohlášení v rozsahu uvedeném v odst 2 výše bude zasílat na e-mailovou adresu, kterou Uživatel služeb uvedl při přihlášení k odběru služby Newsletter webové stránky kariéry MODIVO.
  4. Poskytovatel služeb může ukončit Smlouvu Příjemce služeb se sedmidenní výpovědní lhůtou nebo mu odmítnout další právo používat službu Newsletter webové stránky kariéry MODIVO, jakož i omezit jeho přístup k některému nebo veškerému obsahu uvedenému v bodě IV výše, z důležitých důvodů, tedy v případě hrubého porušení těchto Předpisů ze strany Příjemce služeb, tedy v situacích, kdy Příjemce služeb poruší ustanovení bodu II.4 Předpisů (uzavřený katalog).
  5. Poskytovatel služeb může tyto Předpisy změnit v případě vyskytnouti alespoň jednoho z důvodů uvedených v bodě VI.2 výše.
  6. V případě změn Předpisů poskytne Poskytovatel služeb konsolidované znění Předpisů zveřejněním na Webové stránce a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služeb při registraci do Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO.
  7. Změna Předpisů nabývá účinnosti po 14 dnech ode dne odeslání informace o změně na e-mailovou adresu uvedenou v bodě VI.6 výše. Příjemce služeb má právo vypovědět Smlouvu do 14 dnů ode dne oznámení změny Předpisů.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto předpisy jsou také dostupné na webové stránce: [_] a jsou platné od __ . __ .2022.
  2. Smlouva je uzavřena v polštině.
  3. Ke konsolidaci, zabezpečení a zveřejnění podstatných ustanovení uzavřené Smlouvy dochází zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem služeb při registraci do Newsletteru webové stránky kariéry MODIVO.
  4. Rozhodným právem pro Smlouvu je právo Polské republiky a příslušnými soudy jsou obecné soudy Polské republiky, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak.